Ortuť - Aktuálne problémy

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY  AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
NEUROTOXICITY RTUTI NEUROTOXICITY RTUTI

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Centrum pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, Praha
Hlavní problém neurotoxicity rtuti v současné době nepředstavuje expozice vysokým koncentracím rtuti, ale spíše dlouhodobá expozice nízkým koncentracím této látky z životního prostředí. K nejdůležitějším zdrojům této expozice patří (1) páry rtuti ze zubního amalgámu, (2) metylrtuť z ryb a (3) thiomersal z vakcín. Zvláštností této situace je, že všechna zmíněná tři užití mají svůj dobrý důvod a znamenají i zdravotní přínos. Jejich omezení by sice snížilo expozici rtuti, ale mohlo by být spojeno se zdravotními riziky závažnějšími než představuje potenciální riziko rtuti. Proto je potřeba uvážlivě vyvažovat poměr RIZIKA A PŘÍNOSU zamýšlených preventivních opatření. Klíčová slova: rtuť, zubní amalgám, metylrtuť, thiomersal.
Kľúčové slová MeSH: otrava nervového systému ortuťou; amalgám zubný – účinky nežiadúce; zlúčeniny ortuti, organické – účinky nežiadúce; timerosal – účinky nežiadúce
Key words MeSH: mercury poisoning, nervous system; dental amalgam – adverse effects; organomercury compounds – adverse effects; thimerosal – adverse effects
 
Charakteristika současné problémové situace:
Rtuť  a  její  sloučeniny  provází  člověka  již  nejméně tři tisíce let jeho historie. Celou tu dobu sbírá lidstvo zkušenosti s toxickými účinky rtuti. Rtuť může poškozovat několik orgánových systémů. Poškození nervového systému, neurotoxicita, se považuje za jeden z tzv. kritických toxických účinků rtuti, tj. patří mezi toxické účinky, které se objevují při relativně nejnižších koncentracích chemické látky. Aby  se  nepříznivý  účinek  nějaké  noxy  mohl projevit,  musí  tato  látka  proniknout  k  příslušným cílovým  strukturám.  O  tom  zpravidla  rozhodují  její fyzikálně-chemické vlastnosti. Rtuť existuje v několika  fyzikálně-chemických  formách:  jako  elementární rtuť kovová či ve formě par, jako anorganické sloučeniny  dvojmocné  a  jednomocné  rtuti  a  jako organické sloučeniny, z nichž nejvýznamnější jsou sloučeniny metylrtuti (MeHg). Předpoklady k průniku do nervové soustavy za hematoencefalickou bariéru mají především páry elementární rtuti a organické sloučeniny rtuti. Proto tyto dvě formy jsou z hlediska neurotoxicity nejrizikovější. Páry elementární rtuti prostupují hematoencefalickou bariérou snadno díky své rozpustnosti v tucích. Metylrtuť je přes hematoencefalickou bariéru dokonce aktivně transportována  na  nosiči  pro  velké  neutrální  aminokyseliny. Komplex, který metylrtuť vytváří s cysteinem, se totiž stereochemicky podobá molekule methioninu, který je pro tento nosič přirozeným substrátem (2, 14). Dalším  faktorem,  který  rozhoduje  o  obrazu toxického  poškození,  je  typ  expozice.  Ten  souvisí s tím, jakou cestou chemická látka vstoupila do organismu, jak velká dávka látky byla přijata a jaký byl  expoziční  scénář.  Různé  typy  expozice  téže chemické  látce  mohou  vést  k  odlišným  klinickým
důsledkům.  V  současnosti  se  typicky  setkáváme.....
 
... celý článok tu: